Sunday, February 10, 2008

DS 112 (Third World Studies)

Sumulat ng libro ukol sa isa sa mga paksang nakatala sa ibaba.
Pumili at irehistro ito sa pamamagitan ng pagpapadala
ng mensahe sa blog post na ito (4-5 miyembro kada grupo)
Ibatay ang istruktura ng libro sa Sosyo: Sulyap ng Isang Pinoy
sa Sosyolohiya
na isinulat ni Rosalie Matilac.
May kopya ng librong ito sa Asian Social Institute sa Leon Guinto.
Isumite ang magasin sa Mar. 5 (Miyerkules).
Tatalakayin sa klase ang iba pang detalye ukol sa rekisitong ito.

Talaan ng paksa
  • Political Economy/Politics of Food
  • Political Economy/Politics of Tourism
  • Political Economy/Politics of Art
  • Political Economy/Politics of Migration
  • Political Economy/Politics of Defense
  • Political Economy/Politics of Religion
  • Political Economy/Politics of Media
  • Political Economy/Politics of Gender
  • Political Economy/Politics of Law