Wednesday, January 28, 2009

Tagubilin

  • Para sa lahat, maaari pang magsumite sa Aklas-Sining Palayok Painting Exbihit hanggang Biyernes 0 Sabado (Jan. 30 and 31)
  • Isumite sa Biyernes (Jan. 30) ang mga Macli-ing Dulag bookmark
    (DS 100 - Tagalog; NSTP - English).