Friday, May 28, 2010

Practicum conference committees

 • Over-all coordinator: Mendoza
 • Deputy coordinator: Burgos
 • Emcees:
  AM: Abris & Galang
  PM: Cesar & Burgos

 • Program, invitation and poster lay-out committee
 • Technical committee
 • Registration committee
 • Stage design committee
 • Marshalls
 • Exhibit committee
 • RTR committee
 • Food committee

  Magmunghaki ng angkop na titulo para sa practicum conference.
  Ang mga nakaraan titulo ay:
  Lalawigan: Mula sa Masa, Tungo sa Masa (2008)
  Daluyong: Pakikibaka ng Masa sa Gitna ng Krisis (2009)
  May karagdagang puntos sa Econ 115 kung mapipili ang iyong mungkahi.