Monday, November 29, 2010

International political economy

  • international political economy = deals with the power relation in global production - including vital raw materials, manufactured goods and technological knowledge - and its use, consumption or application by countries. Unequal power relations between North and South countries are crucial here because of the tendency of powerful countries to dominate international decision making using their advantages in economic, political, military and technological power (Prof. Roland Simbulan)

  • international political economy = tumutukoy sa relasyon sa produksyon ng mga miyembro ng naghaharing uri (ngayon ay ang monopolyo kapitalismo o imperyalismo) sa mga pinagsasamantalahang uri (partikular ang mga magsasaka at manggagawa) kung saan sila ay hinuhuthutan ng surplus value. Kasama sa relasyong ito ang pangangakal at pagpapautang kung saan tinutulunganan ang pandaigdigang kapitalismo ng mga lokal na kapitalista partikular sa Pangatlong Daigdig at ng kanilang mga kontroladong pamahalaan (Dr. Edberto Villegas)