Monday, November 29, 2010

random points

  • Bioethics = refers to the principles that serve as basis for guiding researchers in health; it is mostly derived from European principles and currently there are efforts to develop a bioethics that is more responsive to the contexts of developing countries (Prof. Fatima Alvarez-Castillo)

  • Local social development = pagtugon ng mga institusyong pamahalaan, pribado at sibil sa mga hakbang na magbubukas ng oportunidad para sa pag-unlad ng mga tao (human development) sa lalawigan, lungsod, munisipalidad hanggang sa pinakamaliit na barangay sa lahat ng aspeto ng pangangailangang serbisyo (Prof. Angustia Veluz)

  • Ortograpiya = ang sistema ng tamang pagbaybay

  • Rehabilitation medicine = tumutugon sa pangangailangan ng mga taong may kapansanan upang maibalik sa kanila ang mga nawala dulot ng pagkakasakit - pisikal, sosyal o sikolohikal man (Prof. Ivan Tapawan)