Monday, December 13, 2010

  • Kalinangang Pagpapakatao (Humanities) = ito ay ang sining at kaalaman ukol sa paglilinang sa tao tungo sa iba't ibang pagkaunawa sa pakatao, mga anyo at antas ng pagpapakatao at karunungang pantao, kasama na ang pagtaas at pagkamit ng kamalayang tao sa rurok ng kanyang kakayahan (Prof. Grace Odal-Devora)

  • Critical Anthropology = emancipatory type of Anthropology; the anthropologist becomes an activist and engaged in unravelling social injustice using political economy as theoretical lens (Dr. Jun Estacio)

  • Post-church Spirituality = practice outside of institutional or church practice; largely individual based on universal principles rather than doctrinal sectarian theology; stresses guidance by Inner Guides rather than by priests; guides are evolved humans and angels and they collaborate to help the person assigned to them thru counsel, lessons and life options (Prof. Erle Frayne Argonza)