Thursday, January 13, 2011

DS 112 ACLE on indigenous vegetable

Maaaring taglayin ng inyong itatayong booth ang kombinasyon ng mga sumusunod na tala sa ibaba.
Tiyaking handa rin kayo na ipaliwanag/i-ulat sa klase ang mga mahahalagang kaalaman ukol sa inyong paksa. Dumating ng 8:00 n.u. para mas maaga maitayo ang mga booth.

 • catchy title and tagline
 • jingle and/or haiku
 • actual plant
 • plant products (food and/or non-food)
 • facts, figures and photos (Borrow exhibit panels from the college)
 • hand-outs, give-aways (e.g. seed, bookmark)
 • audio-visual presentation
 • mascot
 • interactive part/audience participation
 • etcetera


  Ipaalam sa mga kagrupo at kamag-aral.