Tuesday, October 11, 2011

Mensahe

Salamat sa lahat ng aking mga mag-aaral ngayong semestre na naging katuwang ko sa pag-aaral ng lipunang Pilipino. Salamat sa inyong pang-unawa at kooperasyon. Gamitin natin ang ating mga natutunan sa pamantasan para sa mas ikabubuti ng lahat, lalo na ng mga marhinalisado at bulnerableng sektor sa lipunan.

Inaalay ko ang semestreng ito sa aking namayapang lolo.
Pinakamataas na pagkilala at pagpupugay po para sa inyo.