Wednesday, November 16, 2011

random points

  • Malupit humatol ang kasaysayan. Dapat ito isaisip ng mga Arroyo.
  • Naging produktibo ang mga nakaraang pagbisita ko sa Singapore, Malaysia, Thailand, at maging sa Hong Kong at Macau kamakailan lamang. Inaasahang makakaambag ito para mas maging makabuluhan ang aking pagtuturo ng araling pangkaunlaran at pampulitikang ekonomya. Hindi kasi sapat na makapagbasa lamang mula sa aklat o online.
  • Isang magandang karanasan ang pagbisita ko sa Fo Guang Shan Mabuhay Temple (Malate, Manila) kasama ang dating kapwa guro na si Prof. Austria. Sana ipahintulot ng oras ko na makadalo sa kanilang Vegetarian Food Fair sa Disyembre.
  • Japanese banana diet = http://www.everydiet.org/diet/banana-diet