Friday, March 08, 2013

Opsyonal

NSTP, DS 100, DS 123 at DS 112
Bumisita sa Solidaridad bookshop sa Faura.  Magmasid at batay sa inyong pagsusuri ay magmungkahi ng isang libro na dapat taglayin ng ating silid-aklatan.  Ilahad   ang pamagat ng aklat, pangalan at kwalipikasyon ng may akda, katuturan ng nilalaman ng aklat at pagbibigay-katwiran kung bakit ito dapat maging bahagi ng koleksyon ng silid-aklatan ng kolehiyo.  Isulat sa 1/2 crosswise at ipasa sa Martes o Miyerkules.  Panatilihin ang katahimikan sa lugar.  Ipaalam po sa iba pakiusap.