Thursday, April 11, 2013

Random points


- Huwag natin sawsawan ang lahat ng isyu.  Kung minsan ay hindi ito epektibo.
- Para sa iba, isang porma ng libangan ang FB.  Para naman sa ilan ay buhay na nila ito.
- Bitbit diumano ang isyu ng mga batayang sektor pero hindi naman nagsusulat at dumidiskurso sa wikang mauunawaan ng masang kanyang ipinaglalaban.  Kahangalan ito para kay Poldo Pasangkrus.
- Mahalaga ang inobasyon sa pagtuturo para hindi nagsasawa ang mismong guro.  Kabalintunaan ang magsawa at mabagot sa asignaturang kanyang ginustong pagdalubhasaan.  Dapat tugunan ang mga salik na nagreresulta rito.
- Balikan ang Johari window  - http://en.wikipedia.org/wiki/Johari_window