Tuesday, May 21, 2013

Mapagpalayang pananampalataya


Kahanga-hanga si Pope Francis sa kanyang mga batikos sa lumalaganap at lumalalim na cult of money at free market capitalism, at ang mga masasamang epekto nito tulad ng pagsahol ng agwat sa pagitan ng mahirap at mayaman at ang higit na pagtaas ng bilang ng hanay ng maralita.  Dapat ay pamarisan siya ng iba pang pari upang mas maging makabuluhan sa lipunan ang kanilang mga gawain, aral at homiliya.  Masyadong lumulutang sa alapaap ang ilang mga pari at religious leader kung saan nakakasangkapan pa ang relihiyon upang maging manhid, bulag at mangmang ang kanilang mga tagasunod ukol sa mga isyung panlipunan.