Wednesday, January 08, 2014

2014 na...

Talikuran na ang kinagisnang "lulu-lili" (lulubog-lilitaw) sa klase lalo na kung mas madalas pa ang "lulu" kaysa "lili" at lalo na kung walang mahalagang dahilan ang pagliban na pinasahol pa ng gawa-gawang dahilan o alibi.
#pasensyangkauntingkauntinalang