Saturday, March 01, 2014

Dagli

Nasusulat sa wikang Filipino o Tagalog
Maikli
Hitik sa kaalaman
Malikhain
Kritikal at mapanuri
Mapamukaw-kamalayan/diwa