Thursday, May 01, 2014

Kontra-init para sa mga walang aircon

A. Shower
B. Uminom ng malamig na tubig
C. Buksan ang bintana
D. Itutok ang bentilador
E. Lahat ng nabanggit

Sagot: E