Tuesday, June 24, 2014

Blog survey on political development


"When I think of political development, I think of the maturation of political institutions as they become more complex and adapt to the needs of the body politic.  I think this particularly applies to electoral systems (such as the proportional representation system) and the checks and balances of various branches of the government." - Prof Kevin Punzalan, DLSU

"Essentially, it encompasses political maturity, honest and dependable elections (which we don't have), and a working constitution that guides us to exercise our freedom." - Teresita Ang See, peace activist

"Political development is the process of evolving institutions of governance in the public sphere." - Prof Erle Frayne Argonza, development sociologist

"Pag-unlad ng sistemang pampolitika tungo sa isang makabayan at makamasang kaayusan, sa pamamagitan ng pagpapataas ng pampolitikang kamalayan at pagpapakilos ng iba't ibang batayang sektor ng lipunan." - Miguel Deanon, mag-aaral ng Araling Pangkaunlaran

"Political development is a regime free of bureaucratic inefficiency, bureaucratic corruption and bureaucratic capitalism." - Carlo Tan, Development Studies student

"Political development is when we elect better leaders." - Prof Xiao Chua, DLSU

"Political development connotes advancement and maturity in the way people view politics, government and societal institutions." - Prof Julian Advincula, UP Manila

"Para sa akin, ang konsepto ng political development ay tumutukoy sa positibong pagbabago sa sistema ng pamamahala, at pagiging sensitibo at masuri ng gobyerno.  Nakapaloob dito ang tunay na pagkilala sa kaisipan ng bawat mamamayang nasasakupan at pagsasang-alang-alang ng kanilang kakayahan at karapatan sa mga kaalamang may kinalaman sa mga isyung panlipunan." - Donna Magsino, mag-aaral ng Araling Pangkaunlaran

"Sa antas ng indibidwal, ito ang pagkilala na ang personal ay politikal, at ang kasanayang magsuri ng personal na sitwasyon sa konteksto ng mga salik na politikal.  Kung sa antas panlipunan, ito ay ang pag-unlad ng mga institusyon at maging ang mga halagahin ng mga mamamayan para sa pagsuri at pagtugon sa mga kinakaharap ng isang lipunan." - JM Lanuza, mag-aaral sa masterado, UP Diliman

"Advancement of the interest of the people through national sovereignty, government integrity, and genuine development.  It is also the capacity of our state to mobilize national resources for the benefit  of the people guided by the concept of institutional accountability and transparency." - Prof Reginald Vallejos, UP Diliman DPA student

"Political development refers to the process of building the capacities of peoples and communities toward active and meaningful participation in the decision-making at all levels of government.  It involves the process of empowering peoples and communities to take charge and decide their destiny." - Dr Nymia Pimentel-Simbulan, incoming chair, DBS