Saturday, June 21, 2014

SALIMBAYAN 2014

Sa pangunguna ng Development Studies Program ay magkakaroon ng konsultasyon sa mga piling pambansang pangmasang organisasyon at mga institusyong pananaliksik upang mas palakasin at palalimin ang pampamayanang ugnayan at oryentasyon ng kurikulum, pananaliksik at adbokasiya ng pamantasan at programa.  Pinagtitibay ng gawaing ito na ang UP at Development Studies Program ay may malaking pananagutan na dapat gampanan sa sambayanang Pilipino.

Sa panimula ay mahahati sa apat na grupo ang konsultasyon: pesante/mangingisda/katutubo, manggagawa, maralitang tagalunsod at institusyong pananaliksik.  Bukod sa Development Studies Program ay magiging katuwang din sa gawaing ito ang Development Studies Society.