Thursday, July 10, 2014

Development Studies

Abangan ang mga babasahing inakda ng dalawang haligi ng Development Studies Program:

- Ang Oryentasyon at Kasaysayan ng Development Studies Program ni Prop Roland G. Simbulan
- The Development Studies Program: Its Beginnings, Curricular Changes and Practicum Course by Dr Edberto B. Villegas