Saturday, August 30, 2014

Development Studies 121

Alamin ang mga kwentong-buhay nina:
Mang Pandoy
Mariannet Amper
Alfredo Manuel
Carmen Deunida
Nicanor delos Santos