Friday, August 22, 2014

Praxis AVP tips

- Lagyan ng separator o transition bilang pagitan sa bawat seksyon/bahagi ng inyong AVP.
- Linawan, lakasan at sikhayan ang voice over.
- Gumamit ng mga angkop na footage at photo.
- I-float ang mga mahahalagang parirala, termino, datos at panawagan sa tamang lugar.
- Gumamit ng angkop na background instrumental music.
- Kung gagamit ng protest song sa dulo, dapat itong hinaan kung kasabay ng voice over upang hindi magkontrahan sa pandinig.
- Iwasang paulit-ulit na gamitin ang larawan sa buong AVP.
- Lagyan ng natatanging karakter ang inyong AVP upang maging kawili-wili itong panoorin.
- Tandaan ang layunin nating makapukaw at makapagmulat sa pagbuo ng AVP.
- Tiyaking may back-up copy ng file sa lahat ng oras.
- Kung masyadong mahaba ang script, sikaping magbawas ng ilang bahagi.
- Magtulungan ang magkakagrupo at umalalaylay rin sa ibang grupo.
- Huwag mag-away at magsakitan #kalma