Wednesday, September 17, 2014

NSTP song list

- Alternative UP Naming Mahal
- Buhay at Bukid
- Awit ng Pag-asa
- Awit ng Magbubukid
- Dam
- Rosas ng Digma