Saturday, September 20, 2014

Tanghal-tula

Bumuo ng orihinal na tula ukol sa mga nakatokang paksa.
Magsaliksik mabuti, at maging malikhain at kritikal.
Ipasa ngayong Martes.
Itatanghal ang mga ito sa Praxis Practicum Conference.
Pascua (DS I) - Masang magsasaka sa ilalim ng di-makatarungang sistema ng pautang
Besana (DS II) - Manggagawang bukid sa ilalim ng contract growing scheme
Deanon (DS III) - Katutubo sa sektor ng "ekoturismo"
Saqueton (DS IV) - Kababaihang masa sa subsektor ng aquaculture
Raymundo (Alumnus) - Pagpapalit-gamit ng lupa at banta nito sa katiyakan sa pagkain