Sunday, January 18, 2015

Mga mungkahi kong asignatura

Econ 191 (Development Economics)
CD 112 (Rural Development)

Kapwa makabuluhan ang mga ito lalo na sa konteksto ng Pilipinas bilang atrasadong bansa at may agrikultural na katangian.