Tuesday, March 10, 2015

DS 100 political cosplay (alternative perspectives)

- Vandana Shiva
- Small is beautiful
- Juche ideology
- Ubuntu
- Gandhian economics
- Sikolohiyang Pilipino
- Labas, loob at lalim ng pagkataong Pilipino
- Barefoot doctors in China
- Ujamaa

Presentation starts at 8:30 am.