Friday, April 10, 2015

DS 100 tanghal-tula ng mga akda ni Axel Pinpin

- Doropan
- Besana
- Ocbina
- Marin
- Tison
- Pamoso
- Virtucio
- Manio
- Aquino
- Valdez
- Fabella
- Allerite

#noduplicationofpoem
#wearblack
#rehearsewell
#bringartifact