Sunday, May 10, 2015

Thesis


KAMERA AT KALAMIDAD:
Kritikal na Pagsusuri ng Representasyon ng Media sa mga Masang Nasalanta ng 
Bagyong Yolanda at ang Implikasyon nito sa Kanilang Panlipunang Pagsasakapangyarihan
ni John Paul Naco
Development Studies Program