Friday, October 16, 2015

Komendasyon para sa ARTernatibo

Freshies (Mindanao)
- pagiging komportable sa entablado sa kabila na ito ang una nilang sabak
- makabuluhang balik-tanaw sa kasaysayan ng Mindanao sa pamamagitan ng voice over*
- dialektikal na pagsasalarawan ng mga isyu sa Timog Pilipinas at paggamit ng kritikal na simbolismo
- pagsasalarawan ng pampolitikang ekonomya ng imperialismo at burukrata kapitalismo na umiiral sa bansa

Sophies (Luzon)
- paggamit ng "footlights"  :)
- ang mga bayaning mag-aaral sa likod ng flashlight at smoke machine :)
- masikhay, makabuluhan at ensayadong sabayang pagbigkas at sayaw-indak interpretatibo
- biyaya ng magagandang boses sa himig ng mga angkop na progresibong awitin
- mahusay na rendisyon ng awiting Dapat Bawiin #tears
- mahusay na pagdadalumat ng mga karakter sa political cosplay (golden rice, buoy, barbed wire)*
- PPT na tatak Jian Santos

Juniors (Visayas)
- mahusay na awiting pambungad  tampok ang kasaysayan at pakikibaka ng mga katutubong babaylan*
- mahusay na pagtatahi-tahi ng istorya tampok ang mga diwata at personipikasyon nilang mga alagad ng pagbabago
- kritikal na pagsasalarawan sa substruktura at superistrukturang nanaig sa Kabisayaan
- masining na pagbuo ng costume at props #yahoo #pagodanasaankana?
- nakakapanindig balahibong isa-isang pagpapakilala sa sarili ng mga karakter hanggang sa humantong ito sa isang malaking daluyong ng taumbayan*

________
*mga paborito kong bahagi