Friday, January 01, 2016

Cultural literacy

Ano ang ibig sabihin ng mga sumusunod na pahayag:
"Kung sinong kaharap, siyang kausap"
"Basa na ang papel"
"Malambot ang ilong"
"Katiwaldas"
"Tagpo-tagpong ulam"
"Sumasamba sa salamin"
"Mabubusong"
"Talapapagan"
"Tapung-tapong"