Sunday, January 17, 2016

Laganap pa rin, kaya dapat hamunin at bakahin...

white supremacy
white pride
white nationalism (smokescreen to disguise white supremacy)
white separatism (smokescreen to disguise white supremacy)