Friday, March 18, 2011

DS 112 (TF)

Paalala kina Duhaylungsod, Gamara, Garcia, Ingeniero, Lapena, Lara, More, Nartea, Padilla, Padilla, Peji, Perez, Perez, Quindara, Saliganan, Sims, Sotto, Tugano, Yanit

Hindi ko kayo natokahan ng paksa para sa pag-uulat. Sa halip ay magpasa ngayong Lunes (10 n.u.) sa DSS ng 20 maikling tanong na pasanaysay (essay question) na may kaukulang sagot sa porma rin ng sanaysay. Ang 20 tanong na may kaukulang sagot ay dapat batay sa isang artikulong mapipili ninyo sa Monthly Review Online na hindi ninyo pa nababasa. Ipaalam sa mga kinauukulan.