Friday, July 13, 2012

Pakikidalamhati
PROP. MAITA GOMEZ
Programa ng Araling Pangkaunlaran
Kagawaran ng Agham Panlipunan


Pagpupugay at pasasalamat sa pagbabahagi
sa sambayanan ng iyong sikhay at talino
upang isulong ang kritikal na edukasyon at kilusang pagbabago

Hanggang sa muli, Ma'am Maita.