Friday, March 15, 2013

Random points

- Kailangang magkaroon ng alternatibong politika sa Maynila. Lalong napagtibay ang pananaw kong ito noong Miyerkules ng hapon.
- Dati kapag nakakakita ako ng perya, ang naiisip ko agad ay ang tumaya sa kulay-kulay (color game).  Ngayon kapag nakakakita ako nito, ang naiisip ko na ay kung magkano kaya ang "lagay" nila sa pamunuan.
- Magiging malupit ang hatol ng kasaysayan sa mga sisikil sa karapatan ng mamamayan sa edukasyon.  Putulan ng kamay ang maghuhugas-kamay.
- Foced migration, forced disappearances, Foced leave of absence - mga katangian ng isang hindi demokratikong lipunan.