Friday, March 22, 2013

Sa mga alumni ng DS na naging mag-aaral ko...


Palaganapin ang panawagang dapat may managot sa trahedyang sinapit ni Kristel Tejada.
Kontrahin ang mga baluktot at burgis na interpretasyon ukol sa kanyang pagpapatiwakal.
Alinsunod sa prinsipyo ng intergenerational justice para sa mga susunod pang Iskolar ng Bayan, patuloy na gampanan ang inyong papel na magmulat at kumilos.