Thursday, July 18, 2013

Saklap...


Sabi nila...

Panggitnang uri - isang kahig, isang tuka

Mahirap - limang kahig, isang tuka

Mayaman - isang kahig, lima o higit pang tuka

Absentee landlord - walang kahig, unlimited tuka