Wednesday, November 13, 2013

NINGAS BAO


1. Ningas-kugon = pakitang-tao, pansamantala, pagpapasiklab lamang, bunga lamang ng habag

2. Ningas-bao = sustenable, likas-kaya, sistematiko, bunga ng panlipunang pananagutan at malalim na pakikipagkapwa

Ang ikalawa ay ating mas masasandigan sa lahat ng pagkakataon - panahon man o hindi ng kalamidad.

___________
*Ang kapwa ay mula sa salitang kapuwang (shared space and identity or extension of oneself)