Saturday, November 16, 2013

Paalala po

Maging responsable tayong lahat sa mga mensaheng ipinapadaan sa social media.  Ang paggamit ng kalayaang ito ay kailangang ginagabayan ng katwiran, katarungan, pananagutan, at disiplina.  Malaki ang responsibilidad ng mga bumubuong sektor sa pamantasan tulad ng mga guro, mag-aaral at mananaliksik upang maging modelo ng kritikal, matalino at etikal na paggamit ng kalayaan at napakamakapangyarihang teknolohiyang ito.
Isaisip din na kapwa mahalaga ang mismong mensahe (what, content) at ang paraan kung paano (how, form) ito ipinapahayag.