Sunday, November 17, 2013

Random points

- Huwag maniwala nang basta-basta sa pumoposturang "savior theory".
- Laging itanong: Sustainable development for whom?
- Mainstream mass media = mess media; telebisyon = telebisyo
- Disaster capitalism is a disaster itself.
- Learn from critical psychology to better understand yourself, others and the society.
- Mahalagang malaman, masuri at matugunan ang pinag-uugatan ng research fatigue, aid fatigue, donation fatigue, at green fatigue.