Sunday, March 09, 2014

Komersyalisasyon ng thesis

May mga pampubliko at pampribadong pamantasan na kailangang magbayad ng mga mag-aaral para sa serbisyo ng mga sumusunod bilang pagtugon sa rekisitong thesis:
- pamantasan
- thesis adviser
- technical/content expert
- statistician
- language editor
- panelists

May mga kaso ring pinakikinabangan ang mga orihinal na pananaliksik na binuo ng mga mag-aaral para sa personal na pananaliksik at interes ng mismong tagapayo nila.

#oportunista
#hay
#hanuba!
#structuralviolence
#symbolicviolence