Monday, August 25, 2014

Development Studies 126

Bakit kapuna-puna ang risk management program sa 2015 proposed national budget?  Ano ang kaugnayan nito sa deficit payment scheme at regulatory risk guarantee? Bakit hindi alinsunod ang mga patakarang ito sa prinsipyo ng pro-people governance?

Patunayan kung bakit maituturing na exclusionary ang patakaran at pagpapatupad ng pagbubuwis sa administrasyong P- Noy?

Masasabi bang inclusive ang pamamahala sa ekonomya ng bansa kung pagbabatayan ang kasalukuyang datos sa disempleyo.  Patunayan ang sagot.

Sumangguni sa www.ibon.org.