Monday, August 25, 2014

Proposed thesis topics (batch 3)

KAMERA AT KALAMIDAD:
Kritikal na Pagsusuri sa Representasyon ng Tradisyunal at Alternatibong Midya
sa mga Nasalanta at Implikasyon nito sa Kanilang Reintegrasyon at Pagsasakapangyarihan
ni Jhaypee Naco


FEMINISASYON NG KAMATAYAN:
Pampolitikang Ekonomya ng Mataas na Maternal Mortality Rate
at ang Implikasyon nito sa Pamilya at Pamayanan
ni Bianca Luna


DECONSTRUCTING HEALTH COMMUNICATION:
Discourse Analysis of the Philippine Health Department's
Public Service Announcements on Disease Control
by Daniel Asprec