Monday, September 29, 2014

Praxis Practicum Conference

Praxis Practicum Conference
17 October 2014 (8 am - 5 pm, LT Theater)

Umaga
Pambansang Awit
Pambungad na Pananalita - Prop. Allan Joseph Mesina
Pagpapakilala sa Panauhing Tagapagsalita - Jude Saqueton
Tagapagsalita - Ka Rafael Mariano
Intermisyon - "Para kay Dexter" ni Miguel Deanon
Team Cordillera's "Sulsullinek"
Team Quezon's "Paggaaw"
Palaro ni AJ
Team Pampanga B's "Bakod"
Intermisyon - "Wala Nang Tao sa Sta. Filomena" tampok si Diane Lopez
Team Tarlac's "Bungkalan"
Team Cavite's "Pribadong Dagat"
Intermission - "Lyra" ni Steven Besana
Team Rizal's "Daluyong"
Team Runruno's "Bato, Bato, Pick"
Tagapagpadaloy sa umaga - Chris Francisco at Donnabel Magsino

Hapon
Pambungad na Pananalita - Prop Ruth Shane Legaspi
Team Kayapa's "Agburas"
Team San Jose Del Monte's "Ningas"
Intermisyon - Awit ng Proletaryado
Team Palawan's "Buhay Buhay-Buhay"
Team Isabela's "Abasto"
Intermisyon - "Paano na Kami?" ni Kuya Martin Raymundo
Team Pampanga's "aNIAre"
Team Ilocos' "Gatud"
Intermisyon - "Rosas ng Digma" tampok sina Diane Lopez at Alonzo Miranda
Mensahe ng Pakikiisa mula sa PO, NNARA at susunod na mga praktikumer
Paggawad ng Sertipiko sa mga Nagsipagtapos na Praktikumer
Tagapagpadaloy sa hapon - Perry Festin at Meryl Avenido
Point persons: Bianca Luna, Patricia Basco at Aaron Dalisay

#ikalimangaraw
#itim
#kalmatayo