Wednesday, April 08, 2015

Econ 116 ACLE ukol sa "Kalusugan at Kaunlaran"

Pambansang awit - Ms Arras
Pambungad na pananalita - Ms Dumalaog
Pagpapakilala ng mga bumubuo sa panel mula
- CN, CD, CM, CAMP, CPH, CP at CAS
Talakayan ng panel ukol sa
- hindi pagkakapantay-pantay sa akses sa serbisyong pangkalusugan
- kalusugang pampamayanan
- alternatibong adyendang pangkalusugan
Mga katanungan at bukas na talakayan
Pangwakas na pananalita - Mr Naco
Pag-awit ng progresibong UP Naming Mahal
Tagapagpadaloy - Magneto