Friday, August 28, 2015

Pagpupugay

Pagpupugay kina
Neen Sapalo at Ren Ramirez
para sa kanilang matagumpay na partisipasyon bilang mga tagapagsalita
sa isang sampaksaan sa DLSU-Dasma Development Studies Program 
ukol sa pambansa at sektoral na kalagayan ng Pilipinas  at ang kritikal na papel ng 
pangkaunlarang pananaliksik sa lipunang Pilipino.

#magpalawak
#magpalalim