Friday, March 21, 2014

DS 199.3

Pinakamataas na pagpupugay kina Eman, Arkin, Emjay, Lissette, My at Mara para sa pagtatapos ng inyong tesis sa pangkaunlarang pananaliksik.  Patuloy ninyong subaybayan at suriin ang mga pangyayari ukol sa paksa ng inyong pag-aaral, at sikaping makapag-ambag sa kaganapan ng inyong mga binuong rekomendasyon sa labas ng pamantasan. Ito ang inyong DS 199.3.  Isang karangalan para sa akin na maging bahagi kayo ng ating grupo.  #powerhug #salamatposapakikiisa