Friday, September 19, 2014

NSTP Kultura at Kalayaan

Memorize and rehearse the following:
Alternative UP Naming Mahal
Awit ng Pag-asa
Awit ng Magbubukid
Dam ni Gary Granada
Buhay at Bukid
Rosas ng Digma
Babae ni Inang Laya
Makatarungang Karunungan ni Bb. Gia Dela Cruz

Ms. Dela Cruz, kindly consolidate all the lyrics and have them reproduced.